Bibelen — Gud skrev en bok

Vi tror Bibelen er Guds ord til alle mennesker. Den er skrevet av forfattere overnaturlig ledet av Den Hellige Ånd. Fordi den er inspirert av Gud, er Bibelen sannhet og relevant for vårt daglige liv. Den er vår øverste autoritet for liv og lære.

(5 Mos 4:1-2, Salme 119:89 og 105, Jes 40:8, Matt 22:29, Joh 5:39, Joh 16:13-15, Joh 17:17, Rom 15:4, 2 Tim 3:15-17, Heb 1:1-2, Heb 4:12, 1 Pet 1:25, 2 Pet 3:15-16)

Treenigheten — Gud: Tre i en

Vi tror på èn evig Gud som er skaper av alle ting. Han eksisterer i tre personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. Hvert medlem i treenigheten tjener ulike funksjoner, men besitter samme kraft og autoritet.

(5 Mos 6:4, Matt 28:19, Mark 1:9-11, Luk 1:35, Joh 5:21-23. Joh 14:10 og 16, Rom 8:9-11, 1 Kor 8:6, 2 Kor 13:13, Heb 1:8-10, Jak 2:19)

Faderen — Gud er stor, Gud er god

Gud er stor: Han er allmektig, allvitende, alltid tilstede, uforanderlig, fullstendig verdig vår tillit og fullkomment hellig og rettferdig. Det er i Ham vi lever, rører oss og er til. Gud er god: Han er vår Far, fullkommen kjærlighet og trofast mot sitt folk og sine løfter.

(2 Mos 3:14, 4 Mos 23:19, 3 Mos 11:44-45, 3 Mos 19:2, Mal 3:6, Joh 3:16, Joh 4:24, Joh 5:26, Joh 14:1, Apg 17:28, Rom 3:3-4, 1 Joh 4:9-10 og 16)

Sønnen — Gud ble menneske

Jesus Kristus er hundre prosent Gud og samtidig hundre prosent menneske. Han er den eneste som kan gjenopprette menneskets relasjon med Gud. Han levde et syndfritt liv og oppfylte Guds krav, døde på korset i vårt sted og stod opp igjen fra døden for å gi oss liv. Vi tror Jesus vil komme tilbake slik han har lovet.

(Jes 7:14, Jes 53:1-12, Matt 1:18-23, Matt 3:17, Matt 8:29, Matt 14:33, Matt 16:16, Matt 28:5-6, Luk 22:70, Luk 24:46-47, John 1:1 og 14, Joh 10:30, Joh 11:25-27, Joh 14:6, Joh 17:1-5, Apg 1:9, Apg 2:22-24, Apg 7:55-56, Rom 1:3-4, Rom 3:23-26, Rom 8:1-4, Rom 10:4, 1 Kor 8:6, 2 Kor 5:19-21, Gal 4:4-5, Fil 2:5-11, Kol 1:15-20, Kol 2:9, 1 Tim 2:5-6, 1 Tim 3:16, Åp 22:7)

Den Hellige Ånd — Gud er alltid tilstede

Den Hellige Ånds nærvær gjør oss trygge på og levendegjør vår relasjon med Faderen og Jesus Kristus. Han leder til sannheten, opphøyer og herliggjør Kristus og overbeviser mennesker om synd, rettferdighet og dom. Han trøster oss, gir guddommelig kraft, åpenbarer Guds ord, gir oss åndelige gaver og gjør oss mer og mer lik Kristus. Å bli fylt av Den hellige ånd og tale i tunger, er en erfaring tilgjengelig for alle troende som gir kraft til liv og tjeneste.

(1 Mos 1:2, Salme 139:7, Jes 61:1-3, Joel 3:1-2, Mark 1:10, Luk 1:35, Luk 4:1, Luk 11:13, Luk 12:12, Joh 15:26, Joh 16:7-14, Apg 1:8, Apg 2:1-4, Romans 8:9-11 og 14-16 og 26-27, 1 Kor 3:16, 1 Kor 12,1 og 4-11, 2 Kor 3:17-18, Gal 5:22, Efes 1:13-19, 2 Pet 1:21, Åp 22:17)

Mennesket — Skapt i Guds bilde

Mennesket er skapt i Guds bilde og er kronen på Guds skaperverk. Mennesket er skapt til fellesskap med Gud, men relasjonen ble brutt på grunn av menneskets ulydighet og synd. Gjenopprettelsen av relasjonen med Skaperen skjer derfor ikke ved menneskets egne gjerninger, men kun ved personlig tro på Jesu død og oppstandelse. Ethvert menneske er unikt skapt og er verdig respekt og kjærlighet.

(1 Mos 1:26-30, 1 Mos 2:7 og 18-22, 1 Mos 3:1-24, Salme 8:3-6, Apg 17:26-31, Rom 1:19-32, Rom 3:10-18 og 23, Rom 5:6, Rom 6:6, Rom 7:14-25, 1 Kor 1:21-31, Efes 2,1-22, Kol 1:21-22, Kol 3:9-10)

Frelse — Guds åpne favn

Frelse er Guds gave gitt til alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Frelse kan ikke oppnås ved egne gjerninger, men mottas av nåde ved tro. Jesus døde på korset og sonet straffen for våre synder slik at vi kan ta del i Guds totale tilgivelse, han stod opp fra de døde for at vi skulle ha evig liv og sitter ved Faderens høyre hånd som vår talsmann og bevis på at våre synder er sonet. Jesus er derfor den eneste veien til en gjenopprettet relasjon med Gud, og frelse finner sted når et menneske bekjenner sin tro på Jesu fullkomne frelsesverk.

(Jes 1:18, Jes 53:5-6, Jes 55:7, Matt 1:21, Matt 27:22-28:6, Luk 1:68-69, Luk 2:28-32, Joh 1:12, Joh 3:16-17 og 36, Joh 5:24, Apg 2:21, Apg 4:12, Apg 16:30-31, Rom 1:16-18, Rom 3:23-25, Rom 5:8-10, Rom 6:1-23, Rom 8:31-34, Rom 10:9-10, 1 Kor 1:18, 2 Kor 5:17-21, Gal 2:20, Gal 3:13, Efes 2:8-10, Fil 2:12-13, Heb 9:24-28, Åp 3:20)

Dåp — En ytre handling som bekrefter et indre mirakel

Vi praktiserer troendes dåp. Dåp i vann med full neddykkelse demonstrerer den troendes identifikasjon med Jesu død, begravelse og oppstandelse - en ytre handling som bekrefter det indre mirakel som skjer når et menneske blir født på ny ved troen på Jesus. Det gamle livet legges bak og man har fått del i et nytt liv i Kristus, der man forvandles fra innsiden og ut. Å la seg døpe er en naturlig følge av å ha kommet til tro på Jesus som Frelser og Herre.

(Matt 28:19-20, Mark 16:15-16, Joh 3:3-6, Apg 2:38 og 41, Apg 8:27-38, Apg 10:47-48, Apg 16:30-33, Rom 6:3-11, 2 Kor 5:17, Gal 3:27, Kol 2:12, 1 Pet 3:20-21)

Guds plan — Et liv med hensikt

Vi tror Gud har individuelt utrustet ethvert menneske slik at vi kan leve i hans hensikt – et liv der vi ærer Gud, vokser i modenhet og blir mer og mer lik Jesus, fyller vår rolle i den lokale menigheten og gjør Gud synlig i våre omgivelser. Gud vil oss godt. Hans løfter står fast i alle livets omstendigheter og omfatter alle livets områder. Vi tror Gud vil velsigne, helbrede og forvandle oss slik at vi kan være til velsignelse og hjelp for andre mennesker.

(1 Mos 1:28, 1 Mos 12:2, Jes 53:4-5, Matt 5:13-16, Matt 16:16-18, Rom 12:4-21, 1 Kor 12:1-31, Ef 1:3, Kol 1:28, 3 Joh 1,2)

Kirken — Guds design for fellesskap

Den lokale menigheten er Guds arbeidsredskap på jorden – et fellesskap av troende mennesker som er overgitt til Guds ord og søker å formidle evangeliet om Jesus til verden. Menigheten arbeider sammen i kjærlighet og enhet, med den øverste hensikt å opphøye Jesus og gjøre Gud synlig i sine omgivelser. Alle troende i hele verden utgjør den globale kirken.

(Matt 5:13-16, Matt 16:18-19, Matt 18:15-20, Matt 28:18-20, Apg 2:41-47, Apg 5:11-14, Apg 13:1-3, Apg 14:23, Apg 16:5, Apg 20:28, 1 Kor 7:17, 1 Kor 9:13-14, 1 Kor 12:1-31, Efes 1:22-23, Efes 2:19-22, Efes 3:10-12, Efes 5:22-32, Kol 1:18, Kol 3:15, 1 Tim 4:14, 1 Pet 5:1-4, Åp 21:2-3)

Evighet — Et sted for alltid

Mennesket ble skapt for å eksistere evig, og vil enten eksistere evig fraskilt fra Gud på grunn av synden eller i fellesskap med Gud gjennom hans tilgivelse og frelse i Jesus Kristus. Å være evig fraskilt fra Gud er fortapelse. Å være evig sammen med Gud er himmel. Himmelen og Fortapelsen er steder som eksisterer evig. På grunn av frelsen i Kristus trenger ingen mennesker å gå fortapt - Gud har gjort alt som skal til for at et liv i evig fellesskap med ham er tilgjengelig for alle. Hvor man tilbringer evigheten avhenger av menneskets respons på evangeliet om Jesus.

(Joh 3:16-17 og 36, Joh 17:3, Rom 6:23, 1 Tim 2:3-4, 1 Joh 2:25, 1 Joh 5:11-13, Åp 20:15)

Tilfeldige artikler